113 (Wifi NTU 1)

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

101(Wifi NTU 2)

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

107(Wifi NTU 3)

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi NTU 4)

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

110(Wifi NTU 5)

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi NTU 6)

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

116(Wifi NTU 7)

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

091(Wifi cang ATH 1)

cảng An Thới, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

092(Wifi cang ATH 2)

cảng An Thới, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

095(Wifi cang ATH 3)

cảng An Thới, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Số điện thoại: 02973