014 (Wifi Dinh Cậu 1)

khu 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

015 (Wifi Dinh Cậu 2)

khu 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

016 (Wifi Dinh Cậu 3)

khu 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

Wifi Dinh Cậu 4

khu 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

018 (Wifi Dinh Cậu 5)

khu 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

017 (Wifi Dinh Cậu 6)

khu 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

082 (Wifi Trần Hưng Đạo nối dài 1)

khu Cội nguồn mở rộng (đường Trần Hưng Đạo kéo dài), thị trấn Dương Đông, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

Wifi THD1

chợ đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

084(Wifi Trần Hưng Đạo nối dài 2)

khu Cội nguồn mở rộng (đường Trần Hưng Đạo kéo dài), thị trấn Dương Đông, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

054 (Wifi Chợ Đêm 1)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

053 (Wifi Chợ Đêm 2)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

079 (Wifi bảo tàng cội nguồn 1)

khu bảo tàng Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

001 (Wifi Chợ Đêm 3)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

080 (Wifi bảo tàng cội nguồn 2)

khu bảo tàng Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

013(Wifi Chợ Đêm 4)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

012 ((Wifi Chợ Đêm 5)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

003(Wifi Chợ Đêm 6)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

004(Wifi Chợ Đêm 7)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

005(Wifi Chợ Đêm 8)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

007(Wifi Chợ Đêm 9)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

008(Wifi Chợ Đêm 10)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

011(Wifi Chợ Đêm 11)

chợ Đêm Phú Quốc

Số điện thoại: 02973

055 (Wifi THD2)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD3)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

019 (Wifi CV BDA 1)

công viên Bạch Đằng

Số điện thoại: 02973

020(Wifi CV BDA 2)

công viên Bạch Đằng

Số điện thoại: 02973

021(Wifi CV BDA 3)

công viên Bạch Đằng

Số điện thoại: 02973

056(Wifi THD4)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD5)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

057(Wifi THD6)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD7)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

058(Wifi THD9)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

060(Wifi THD11)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

062(Wifi THD13)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

064(Wifi THD15)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD16)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD8)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD10)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD12)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973

(Wifi THD14)

đường Trần Hưng đạo đến Cội Nguồn, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973